Mallisuoja ja tavaramerkki

Kipukoukku® on mallirekisteröity, malli n:o 24156

Mallien rekisteröintiin voi perehtyä Patentti- ja Rekisterihallituksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.prh.fi/fi/mallioikeudet.htm
Mallioikeutta säätää Mallioikeuslaki.

Lain 5 a §:n mukaan: Mallisisältää jäljempänä säädetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin mallioikeuden haltija ilman tämän lupaa saa käyttää hyväkseen mallia. Mallin hyväksikäyttämistä on muun muassa mallin mukaisen tai sen sisältävän tuotteen valmistaminen, tarjoaminen, markkinoille saattaminen, käyttäminen, maahantuonti, maastavienti taikka varastoiminen näihin tarkoituksiin.

Lain 35 §:n mukaan: Jos joku loukkaa mallioikeutta, tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.
Jos mallioikeuden loukkaus tehdään tahallisesti, tekijä on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna teollisoikeusrikoksena, mallioikeusrikkomuksesta sakkoon.

Rekisteröidystä tavaramerkistä: ”Kipukoukku®” –nimi on rekisteröity tavaramerkki, rekisterinumero 239909. Rekisteröinti päättyy tavaramerkin osalta 31.07.2017.

” Kaikki Kipukoukku®” –tuotteet on varustettu ® – tunnuksella, joka tarkoittaa sitä, että ”Kipukoukku®” on rekisteröity tavaramerkki.

Tavaramerkkeihin voi perehtyä Patentti- ja Rekisterihallituksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit.html
Tavaramerkkioikeutta säätää Tavaramerkkilaki.

Lain 38 §:n mukaan: Jos joku loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä sekä korvauksen kaikesta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa. Jos huolimattomuus on vain lievää, korvausta vahingosta voidaan sovitella.

Jos huolimattomuuttakaan ei ole, loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä.

Ja lain 39 §:n mukaan: Joka tahallaan loukkaa tavaran tunnusmerkin haltijalle tämän lain mukaan kuuluvaa oikeutta, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna teollisoikeusrikoksena, tavaramerkkirikkomuksesta sakkoon. (716/95)

Syytettä 1 momentissa mainitusta rikoksesta älköön virallinen syyttäjä tehkö, ellei asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavaksi.

Milloin kysymys on rekisteröidystä tavaramerkistä, älköön rangaistusta tuomittako, ellei loukkaus ole tapahtunut rekisteröintipäivän jälkeen.

Mitä tämä tarkoittaa?

Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kenelläkään ei ole oikeutta ilman mallioikeuden ja tavaramerkin haltijan suostumusta valmistaa, markkinoida, myydä tai pitää varastossaan ”Kipukoukkuja®”, eikä käyttää vastaavasti nimeä ”Kipukoukku®” missään markkinoinnissaan.